Kindcentrum directeur

Functieomschrijving directeur kindcentrum

De directeur kindcentrum geeft leiding aan een school voor primair onderwijs, waarbij de kinderopvang is geïntegreerd.

Uitwerking per niveau

De directeur kindcentrum D12 geeft integraal leiding aan een school/instelling voor primair onderwijs, waarbij de kinderopvang is geïntegreerd. De school en de kinderopvang en het netwerk van de directeur zijn voornamelijk gericht op de eigen wijk of buurt. De directeur IKC D12 valt onder een bestuur of een bovenschools directeur. Het bestuur of de bovenschools directeur draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie, ontwikkelt het algemeen beleid, stelt de strategische kaders vast voor de kindcentra en behartigt de algemene belangen van de organisatie in de school-/IKC-omgeving.  

De directeur geeft leiding aan de school/instelling met een eigen kinderopvang, of aan meerdere scholen met een kinderopvang, ontwikkelt het meerjaren opvang- en onderwijsbeleid en integrale kwaliteitsbeleid, waaronder het pedagogisch werkplan en de bedrijfsvoering van de school/instelling en de kinderopvang inclusief een doorlopende pedagogische lijn en leerlijn van 0 tot 13-jarigen van en voert het operationele management van de school/instellingschool/instelling en de kinderopvang. De school/instellingschool/instelling en het netwerk van de directeur zijn voornamelijk gericht op de eigen wijk.

De directeur kindcentrum adviseert en levert bijdragen aan het bovenschools/instellingsbeleid en vertaalt het bestuursbeleid in korte en lange termijnbeleid en plannen voor het kindcentrum.

1. Onderwijsontwikkeling/verbetering

 • signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving, conjunctuur en de opvangmarkt en adviseert de (bovenschools) directeur of het bestuur over consequenties voor het beleid van de school/instelling en de kinderopvang;
 • stelt, rekening houdend met de algemene doelstellingen, visie en strategie van de scholengroep, het school/instellingsplan op;
 • ontwikkelt, evalueert en stelt het meerjarenonderwijs- en kwaliteitsbeleid bij alsmede het zakelijk beleid van de school/instelling en de kinderopvang en adviseert de bovenschools directeur of het bestuur over de consequenties daarvan voor de eigen school/instelling;
 • coördineert het onderwijs en het beleid voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op de school/instelling;
 • bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch- didactisch klimaat van de school/instelling en de kinderopvang;
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de opvang (wet IKK) en het onderwijs;
 • signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en de uitvoering van de kinderopvang en neemt beslissingen over te nemen maatregelen;
 • beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen;
 • beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen en kinderen naar hulpinstanties en specialisten;
 • onderhoudt contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen en kinderen;
 • vertegenwoordigt de school/instelling en de kinderopvang in de school/instellingsomgeving (wijkgericht, in het samenwerkingsverband, jeugdzorg, enz.);
 • participeert in het kader van het bovenschools overleg;
 • neemt actief deel aan het bovenschools overleg en levert bijdragen aan het bovenschools beleid, visie en strategie, doet beleidsvoorstellen en geeft adviezen.

2. Bedrijfsvoering en organisatie

 • stuurt op een ondernemende/commerciële manier de processen voor de kinderopvang aan zoals pr, marketing, werving, afstemmen van vraag en aanbod, enz.;
 • stelt de jaarlijkse school/instellingsbegroting, de begroting van de kinderopvang en (evt. gemandateerd) de tarievenbegroting kinderopvang op en bewaakt de begrotingsuitvoering;
 • stelt het jaarverslag op van de locatie/school/instelling en de kinderopvang;
 • participeert in het bovenschools overleg over de te voeren bedrijfsvoering;
 • voert het overleg met de medezeggenschapsraad of adviseert en ondersteunt de bovenschools directeur bij het te voeren overleg;
 • participeert actief in het bovenschools overleg over de bedrijfsvoering, komt met beleidsvoorstellen en adviezen en draagt bij aan de gezamenlijke afstemming;
 • voert het overleg met de medezeggenschapsraad of adviseert en ondersteunt de bovenschools directeur of bestuur bij het te voeren overleg.

3. Leiderschap

 • geeft dagelijks leiding aan het team van de school/instelling en de kinderopvang;
 • neemt de dagelijkse operationele beslissingen en stelt prioriteiten, maakt daarbij veel keuzes van uiteenlopende aard;
 • vertaalt de algemene visie en strategie van de scholengroep naar het personeelsbeleid van de school/instelling en de kinderopvang;
 • brengt de werkzaamheden voor het komende schooljaar in kaart en informeert de medewerkers daarover, stelt op basis van het teamoverleg het werkverdelingsplan, personeels- en formatieplannen op en legt dit voor aan de PMR;
 • draagt zorg voor de professionele en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekscyclus met de medewerkers;
 • draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • draagt zorg voor de werving en selectie;
 • beslist over personele vraagstukken en te nemen maatregelen;
 • is verantwoordelijk voor het ziekteverzuimbeleid ende in dat kader te nemen maatregelen;
 • delegeert zo nodig personele zaken aan een adjunct directeur, teamleider of de coördinator kinderopvang;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenplanningen;
 • geeft leiding aan een multidisciplinair team.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: de meerjarige onderwijsontwikkeling/verbetering, bij (eventuele) bovenschoolse beleidsvoorstellen en bij het opstellen van meerjarenplannen inclusief die voor de kinderopvang en bij de dagelijkse operationele beslissingen en het stellen van prioriteiten.  
 • Kader: onderwijswet- en regelgeving en de wet- en regelgeving voor de kinderopvang alsmede de visie en strategie van de bovenschools directeur of het bestuur.
 • Verantwoording: aan de bovenschools directeur of aan het bestuur over de meerjaren  onderwijsontwikkeling/verbetering en meerjaren ontwikkeling van de kinderopvang en de gevoerde bedrijfsvoering en over het leiderschap van de complexe school/instelling met een eigen kinderopvang.

Kennis en vaardigheden

 • brede kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs en de kinderopvang;
 • kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie;  
 • inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
 • vaardigheid in het aansturen van professionals;
 • bedrijfsmatige vaardigheden;
 • adviesvaardigheden.

Contacten

 • met ouders/verzorgers om de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen en kinderen te bespreken, te overleggen over knelpunten daarbij en te nemen maatregelen en af te stemmen of te onderhandelen over te nemen of genomen beslissingen en beleidsmaatregelen;
 • met het bestuur of bovenschools directeur om verantwoording af te leggen, meerjarenbeleid en uitvoering af te stemmen en knelpunten te bespreken;
 • met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om overleg te voeren en af te stemmen over meerjarenbeleid, gezamenlijke knelpunten, aanpak maatregelen en het te voeren beleid en om de belangen van de school/instelling te behartigen e.d. en die van de kinderopvang;
 • met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om te overleggen en af te stemmen om tot een gezamenlijke aanpak en oplossingen te komen.

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Met welke diploma's kun je werken als leerkracht in het onderwijs?

Om te kunnen werken als leerkracht in het basisonderwijs heb je een bevoegdheid tot leerkracht basisonderonderwijs nodig (PABO diploma HBO niveau).

Met welke diploma's kun je werken als leraarondersteuner in het basisonderwijs?

Als je bij Blosse wilt werken als leraarondersteuner heb je een Associate Degree Leraarondersteuner nodig (HBO niveau).

Met welke diploma's kun je werken als onderwijsassistent in het basisonderwijs?

Voor de functie onderwijsassistent heb je een diploma van de MBO onderwijsassistent op niveau 4 nodig.

Een andere optie is een MBO diploma Pedagogisch Werk niveau 4, richting onderwijsassistent.

Met welke diploma's kun je werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Kinderdagopvang en peuteropvang/peuterspeelzaal

Om te mogen werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is een SPW diploma op MBO niveau 3 of 4 vereist. Je beheerst taalniveau 3F. Voor peuteropvang met voorschoolse educatie is een VE diploma Uk en Puk vereist.

Buitenschoolse opvang

Ben je in het bezit van een diploma MBO-4 of een diploma op HBO-niveau, in een van deze richtingen:

 • Activiteitenbegeleiding
 • Agogisch werk
 • Onderwijs
 • Arbeidstherapie
 • CIOS of sport en bewegingsonderwijs,
 • Creatieve therapie,
 • Cultureel werk (CW of KW) of culturele en maatschappelijke vorming (CMV),
 • HBO-dans of drama,
 • Inrichtingswerk; of sociale arbeid
 • of anders ....

en heb je plezier in het omgaan met kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Dan kun je aan de slag op een buitenschoolse opvang (BSO).

Deze maand uitgelicht:

No items found.
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.