Pedagogisch medewerker 4-12 jaar

Pedagogisch medewerker Buitenschoolse opvang

De BSO medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse ontwikkelingsbegeleiding van een groep kinderen.

Algemene kenmerken

De pedagogisch medewerker BSO is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen op een buitenschoolse opvang (kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar). De functie richt zich specifiek op de opvang van kinderen binnen een buitenschoolse opvang. Tijdens het gaan van school naar de buitenschoolse opvang draagt de BSO de verantwoording voor de kinderen.

Doel van de functie

Het zorgdragen voor de dagelijkse buitenschoolse opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen binnen de buitenschoolse opvang.

Organisatorische positie

De pedagogisch medewerker ressorteert hiërarchisch onder het (unit-)hoofd en begeleidt in voorkomende gevallen pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, MBO-studentwerknemers en stagiaires.

Resultaatgebieden

Kinderen begeleiden

Kinderen begeleiden Begeleidt kinderen zowel in groepsverband als in individueel opzicht. Schept een huiselijke sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan zich verder te ontwikkelen. Bewaakt het groepsproces; signaleert problemen, lost conflictsituaties op en betrekt de groep hierbij. Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden. Resultaat: Kinderen begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden.

Kinderen verzorgen

Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen. Resultaat: Kinderen verzorgd gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders.

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd. Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep. Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden. Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen. Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht. Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. Resultaat: Informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de leidinggevende als de Cao Kinderopvang 2020 - 2021 Pagina | 97 pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kan/ kunnen worden. Onderhoudt contacten met de onderwijsafdeling die de kinderen bezoeken.

Ruimten en materiaal beschikbaar houden

Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Onder licht huishoudelijke werkzaamheden worden die huishoudelijke werkzaamheden verstaan die voortvloeien uit of samenhangen met het werken met kinderen. Resultaat: Een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden.

Draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris en het materiaal en betrekt de groep hierbij. Resultaat: Een schone ruimte, inventaris en materiaal zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden die overeenkomt met hun wensen en ideeën.

Deskundigheid bevorderen

Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, MBO-student-werknemers en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd. Resultaat: Deskundigheid bevorderd, zodanig dat pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, MBO-student-werknemers en stagiaires zo goed mogelijk ingezet kunnen worden op de groep en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te behalen.

Activiteiten organiseren

Organiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en creativiteit, natuur en techniek en samen spelen en maakt daarbij gebruik van uiteenlopende hulpmiddelen; houdt daarbij rekening met de wensen en behoeften van het individuele kind en de groep. Schakelt bij activiteiten incidenteel externe deskundigen in en maakt afspraken met hen over inhoud en doel van de activiteiten. Organiseert uitstapjes buiten de locatie. Resultaat: Activiteiten georganiseerd zodanig dat deze bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen en beantwoordt wordt aan de wensen en behoeften van het kind en de groep

Kennis

In het bezit van één van de opleidingsniveaus uit de kwalificatie-eis. Pedagogische kennis. Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen. Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen. Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind. Kennis van de organisatorische en algemeen pedagogische beleidskaders.

Specifieke functie-eisen

Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/ verzorgers.

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Met welke diploma's kun je werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Kinderdagopvang en peuteropvang/peuterspeelzaal

Om te mogen werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is een SPW diploma op MBO niveau 3 of 4 vereist. Je beheerst taalniveau 3F. Voor peuteropvang met voorschoolse educatie is een VE diploma Uk en Puk vereist.

Buitenschoolse opvang

Ben je in het bezit van een diploma MBO-4 of een diploma op HBO-niveau, in een van deze richtingen:

 • Activiteitenbegeleiding
 • Agogisch werk
 • Onderwijs
 • Arbeidstherapie
 • CIOS of sport en bewegingsonderwijs,
 • Creatieve therapie,
 • Cultureel werk (CW of KW) of culturele en maatschappelijke vorming (CMV),
 • HBO-dans of drama,
 • Inrichtingswerk; of sociale arbeid
 • of anders ....

en heb je plezier in het omgaan met kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Dan kun je aan de slag op een buitenschoolse opvang (BSO).

Welke opleiding heb je nodig voor pedagogisch medewerker?

Kinderdagopvang en peuteropvang/peuterspeelzaal

Om te mogen werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is een SPW diploma op MBO niveau 3 of 4 vereist. Je beheerst taalniveau 3F. Voor peuteropvang met voorschoolse educatie is een VE diploma Uk en Puk vereist.

Buitenschoolse opvang

Ben je in het bezit van een diploma MBO-4 of een diploma op HBO-niveau, in een van deze richtingen:

 • Activiteitenbegeleiding
 • Agogisch werk
 • Onderwijs
 • Arbeidstherapie
 • CIOS of sport en bewegingsonderwijs,
 • Creatieve therapie,
 • Cultureel werk (CW of KW) of culturele en maatschappelijke vorming (CMV),
 • HBO-dans of drama,
 • Inrichtingswerk; of sociale arbeid
 • of anders ....

en heb je plezier in het omgaan met kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Dan kun je aan de slag op een buitenschoolse opvang (BSO).

Wat verdien je als pedagogisch medewerker?

Als pedagogisch medewerker ontvang je een salaris conform de CAO Kinderopvang. De functie pedagogisch medewerker is ingeschaald in de schalen 6 en 7 (als je op een VE locatie werkt).

Wat is het werk van een pedagogisch medewerker?

De BSO medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse ontwikkelingsbegeleiding van een groep kinderen na de onderwijstijd. Lees hier de complete functie-omschrijving.

Wat kun je met pedagogisch medewerker niveau 4?

Met je diploma Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker kun je als pedagogisch medewerker aan de slag bij Blosse en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ontwikkelingsbegeleiding van een groep kinderen. Lees meer.

Hoeveel verdien je als pedagogisch medewerker niveau 4?

Als pedagogisch medewerker ontvang je een salaris conform de CAO Kinderopvang. De functie pedagogisch medewerker is ingeschaald in schaal 6 (en als je op een VE groep werkt schaal 7).

Deze maand uitgelicht:

No items found.
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.