Leerkracht basisonderwijs

Leerkracht basisonderwijs

Het gaat hierbij om onderwijsverzorging, het actief bijdragen leveren aan visievorming en onderwijsontwikkeling.

Karakteristiek van de functie

De leraar L10 is de vak volwassen leraar die als eindverantwoordelijke groepsleerkracht de werkzaamheden volledig zelfstandig uitvoert en volledig is belast met de in de context omschreven verantwoordelijkheden. Het gaat hierbij om onderwijsverzorging, het actief bijdragen leveren aan visievorming en onderwijsontwikkeling of -verbetering en het kan gaan om een ‘lichte’ vorm van specialisatie. Er worden daarbij beleidsbijdragen geleverd. Verder wordt gewerkt aan de eigen professionaliseringen die van startende leerkrachten en stagiaires.

Werkzaamheden

1. Onderwijsverzorging/regievoering onderwijsproces

Voert de volledige regie over het onderwijsproces van de eigen groep:

Sub 1. Lesgeven

 • Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor.
 • Geeft les aan en begeleidt leerlingen.
 • Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen.
 • Organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen.
 • Houdt hierbij rekening met de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, de subgroep of de groep als geheel.
 • Vertaalt het cyclisch handelings- en opbrengstgericht werken van schoolniveau naar groepsniveau.
 • Meet en volgt gedurende het schooljaar door middel van observaties en toetsen de ontwikkeling van de leerling en acteert actief gericht op de verdere ontwikkeling.
 • Speelt, als onderdeel van het onderwijsaanbod, in op ontwikkelingen op terreinen van burgerschap zoals maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing.
 • Is in staat om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te volgen zodat een leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen en legt dit op passende wijze vast.

Sub 2. Pedagogisch/didactische aanpak

 • Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en die van de leerling.
 • Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
 • Bewaakt de orde in de klas.
 • Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achter- gronden en leerlingen met achterstanden, leer- en opvoedingsproblemen e.d.
 • Stimuleert dat deze leerlingen met verschillende achtergronden op respectvolle wijze samen leren.
 • Observeert, registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt handelingsplannen op.
 • Biedt onderwijs aan dat bij het kind past en zet daarbij desgewenst individuele leerlijnen/aanpak uit, voert deze uit en stelt ze bij.
 • Begeleidt, rekening houdend met zowel de sociaal- emotionele als de cognitieve ontwikkeling van het individuele kind, leerlingen met gedrags- en/of leermoeilijkheden, handicaps, achterstanden maar ook hoogbegaafden e.d.
 • Bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers.
 • Overlegt en doet suggesties over de doorstroom binnen de school, naar het speciaal onderwijs en naar het vervolgonderwijs.
 • Houdt het leerlingdossier bij.
 • Geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind.

Sub 3. Zorgverlening

 • Onderkent en formuleert de vraag naar hulp en ondersteuning.
 • Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt vast wat er aan de hand is, of schakelt daarvoor een deskundige in.
 • Doet voorstellen, al dan niet na of in overleg met een deskundige, voor een behandelplan/ontwikkelperspectief.
 • Organiseert/coördineert/regisseert de leerlingenzorg voor de eigen leerlingen op basis van het zorgplan.

2. Onderwijsontwikkeling/verbetering (in teamverband)

 • Bestudeert en analyseert maatschappelijke, pedagogische, didactische en vakmatige ontwikkelingen onder meer aan de hand van literatuur en onderzoek.
 • Draagt bij aan de visievorming van de school.
 • Draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedings- doelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meer leerjaren (doorlopende leerlijn).
 • Heeft kennis van de doorlopende leerlijn, in ieder geval van de voorafgaande groep en de vervolggroep c.q. vervolgonderwijs.
 • Vertaalt de visie van de school en leer- en opvoedingsdoelen van de school naar het onderwijs voor de eigen groep.
 • Vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werk- vormen en leeractiviteiten en het eigen lesplan.
 • Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s.
 • Zet mede, in multidisciplinair en/of teamverband, de pedagogische koers uit.
 • Voert hierover overleg met collega’s, directie, ouders en specialisten en verwerkt de visie in didactische werkvormen en leeractiviteiten.
 • Evalueert lesmethoden, lesprogramma’s, didactische werkvormen e.d. en stelt deze bij.

3. Professionalisering

 • Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.
 • Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten waaronder collegiale consultatie.
 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.
 • Begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep.
 • Coacht/begeleidt minder ervaren collega’s (o.a. start-mentor).
 • Onderhoudt (incidenteel/op verzoek) contacten met de ouderraad.

4. Organisatie

 • Neemt deel aan teamvergaderingen.
 • Organiseert schoolactiviteiten zoals feesten, sport- en spelactiviteiten, schoolkampen en themaweken en voert deze uit.

Bovenstaande werkzaamheden zijn voldoende voor een inpassing van de functie in bovenstaand functieniveau. Deze werkzaamheden kunnen eventueel gecombineerd worden met onderstaande werkzaamheden die op hetzelfde functieniveau worden ingedeeld. Het gaat dan om:

5. Specialisme

 • Levert bijdragen aan één van de volgende delen van het vak zoals ICT-specialist, Remedial Teaching, Rekenspecialist, Bouwleider/coördinator, Lees- en taalspecialist, Intern begeleider, enz, enz.
 • Houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
 • Maakt zich het onderwerp eigen door zelfstudie, op basis van ervaring of het volgen van een korte cursus op het betreffende vakgebied.
 • Deelt de opgedane kennis met collega’s en zorgt samen met collega’s voor de vertaling daarvan in het onderwijs.

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Beslissingen zijn gericht op het geven van les en leerlingbegeleiding, bij het hanteren van verschillen- de didactische werkvormen en leeractiviteiten, bij het organiseren, coördineren en regisseren van de leerlingenzorg voor de eigen leerlingen, bij de organisatie en eigen professionalisering en bij de onderwijsontwikkeling en –verbetering en/of bij de uitvoering van het eigen specialisme en/of bij het begeleiden van minder ervaren leraren.
 • De aanpak is vastgelegd in onderwijswet- en regel- geving, kerndoelen en het beleid van de school en/of stichting.
 • De leraar legt verantwoording af aan de leiding- gevende over de kwaliteit van de werkzaamheden.

Kennis en vaardigheden

 • Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden (hbo werk- en denkniveau).
 • Kennis van de leerstof.
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school.
 • Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van relevante hulpverlening.
 • Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden.
 • Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
 • Communicatieve vaardigheden.

Contacten

 • Met leerlingen bij het leren, om vaardigheden bij te brengen en te begeleiden.
 • Met ouders om in voorkomende gevallen over adviezen, te nemen maatregelen e.d. te overleggen waarbij sprake is van verschillende en tegengestelde belangen.
 • Met ouders, specialisten, hulpverleners en onderwijs- instanties bij leerlingen met leer- en/of gedrags- moeilijkheden, hoogbegaafden, e.d. over aanpak van en plaatsing elders (vervolgonderwijs en speciaal onderwijs) om tot een gezamenlijke en gedragen aanpak en afstemming te komen en te overleggen waarbij sprake is van verschillende en tegengestelde belangen.
 • Met peuteropvang over plaatsing van de leerling om tot afstemming te komen.
 • Met collega’s over visievorming, onderwijsontwikkeling, methoden, aanpak, zorg, enz, enz. om tot een gezamenlijke en gedragen aanpak en afstemming te komen.

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Met welke diploma's kun je werken als leerkracht in het onderwijs?

Om te kunnen werken als leerkracht in het basisonderwijs heb je een bevoegdheid tot leerkracht basisonderonderwijs nodig (PABO diploma HBO niveau).

Wat is het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs?

Het salaris van leerkrachten is bepaald in de CAO Primair Onderwijs. Een leerkrachtsalaris in het primair onderwijs valt in de schalen LB of LC en is afhankelijk van het aantal ervaringsjaren.

Wat doe je als startende leerkracht?

Als startende leerkracht doe je alle taken die bij de functie van leerkracht horen. Wel word je extra begeleid als startende leerkracht. Bij Blosse ben je twee jaar een startende leerkracht en word je begeleid door onze eigen schoolopleiders.

Hoe lang ben je een startende leerkracht?

Bij Blosse ben je twee jaar een startende leerkracht en word je begeleid door onze eigen schoolopleiders.

Heeft Blosse ook een zij-instroomtraject voor leerkrachten?

Heb jij altijd al de overstap naar het onderwijs willen maken, maar kun je hier wel wat ondersteuning bij gebruiken? Meld je dan nu aan op de website van het Schoolbureau voor het webinar Zij-instroom in het primair onderwijs op 2 februari as en wie weet sta jij in september al voor de klas!

In samenwerking met het schoolbureau, willen wij, de PO besturen uit de regio Kennemerland, een klas vormen om zij-instromers klaar te stomen voor een functie als leerkracht binnen één van onze scholen.

Zij- instromers / leerkrachten in spé!

16 uur per week

Deze maand uitgelicht:

De twinkeling van Erica Postma

Laat je inspireren door Erica Postma (40), werkzaam als leerkracht in groep 8 op Reflector in Heerhugowaard. “Kinderen onthouden niet de rekenlessen of taallessen van leerkrachten, maar ze zullen onthouden hoe ze gezien en gehoord werden in de klas”

Lees meer
De twinkeling van Erica Postma
De twinkeling van Nicolette van Leijden

Laat je inspireren door de twinkeling van Nicolette van Leijden, 61 jaar, leerkracht op Het Kleurenorkest in Limmen. “De wereld in de klas halen, dat is mijn inspiratie”

Lees meer
De twinkeling van Nicolette van Leijden
De twinkeling van Kevin Kooij

Laat je inspireren door Kevin Kooij (34). Kevin is sinds 2,5 jaar directeur van kindcentrum De Kiem in Egmond aan den Hoef. “Fouten maken mag, want je mag elke dag opnieuw beginnen.”

Lees meer
De twinkeling van Kevin Kooij
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.