Manager kinderopvang

Manager kinderopvang

De manager kinderopvang ziet toe op de uitvoering van het beleid, stuurt hierop aan en werkt hier ook zelf aan mee.

Doel van de functie

De manager kinderopvang denkt mee in beleidsontwikkeling en werkt na vaststelling door de directeur mede beleidsvoorstellen uit. De manager kinderopvang is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de implementatie van het vastgestelde beleid in het primair proces. Zij (ziet toe op) de uitvoering van het beleid in het primair proces, stuurt hierop aan en werkt hier ook zelf aan mee. Zij is verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan ouders/verzorgers en kinderen en het realiseren van de bedrijfsmatige- en kwaliteitsdoelstellingen binnen de aangewezen locaties en werksoorten. Zij houdt daarbij rekening met de strategie, missie en visie van de organisatie en met de wet- en regelgeving. De manager kinderopvang geeft daartoe leiding en sturing aan de locaties.        

Plaats in de organisatie

De manager kinderopvang:
 • Rapporteert aan het College van Bestuur  
 • Geeft leiding aan de pedagogisch medewerkers van de aangewezen locaties
 • Vervangt collega managers kinderopvang volgens vastgelegde afspraken (manager kinderopvang van de dag) en bij langere afwezigheid

Resultaatgebieden

 Beleid initiëren en ontwikkelen
 • Volgt(wets)ontwikkelingen met betrekking tot kinderopvang in brede zin (waaronder IKC), weegt kansen en mogelijkheden af vanuit oogpunt van de kinderopvangopvang en organisatiestrategie en legt deze in hoofdlijnen voor in het domeinoverleg. Vertaalt deze vervolgens na vaststelling door het College van Bestuur en in overleg met de deelnemers van het domein naar uitgewerkte beleidsvoorstellen voor de organisatie*. Zij helpt eventueel anderen hierbij of werkt deze uit in samenwerking met anderen.
 • Onderhoudt externe contacten. Leest vakliteratuur en relevante bladen. Volgt relevante seminars en congressen voor het opdoen van kennis.
 • Volgt interne ontwikkelingen. Signaleert, analyseert en evalueert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van de plannen, inventariseert klachten, wensen en behoeften van ouders en medewerkers. Rapporteert hierover in het grootmanagement overleg en in werkoverleg met de directeur. Doet verbetervoorstellen.  
 • Doet voorstellen voor de begroting aan de directeur.
 • Evalueert, stelt rapportages op en stelt na vaststelling door het College van Bestuur en in overleg met de deelnemers van het GMO  (mede) wijziging beleidsvoorstellen op*.
Resultaat: Beleid geïnitieerde mede ontwikkeld voor het primaire proces in aansluiting op de organisatiestrategie.  

 Beleid geïmplementeerd (hoofdtaak van de functie)

 • Vertaalt vastgesteld beleid naar (meer)jaarplannen met smart doelstellingen per locatie en werksoort.
 • Formuleert en draagt zorg voor het up-to-date zijn van het pedagogisch werkplan voor de locaties samen met de beleidsmedewerker pedagogiek.
 • Stelt vanuit het vastgestelde beleid in overleg met deelnemers van het domeinoverleg, al dan niet met anderen samen, (concept) procedures en (concept) werkinstructies op(volgens de HKZ richtlijnen) voor het primair proces en/of de locaties*. Evalueert regelmatig en legt de bevindingen voor in het domeinoverleg. Stelt na vaststelling door het College van Bestuur en in overleg vanuit het domein werkmethoden en procedures, al dan niet eerst in concept, bij*.
 • Stelt “on the job” deskundigheidsbevorderingsprogramma’s ten behoeve van medewerkers samen. Organiseert activiteiten hiervoor. Evalueert deze.
 • Voert werkplannen uit conform procedures, richtlijnen, wetgeving en afspraken. Bewaakten evalueert de bedrijfsvoering en daarbij de uitvoering van de plannen en het realiseren van de doelstellingen.
 • Schept randvoorwaarden voor de goede werkuitvoering.
 • Ontwikkelt samen met verantwoordelijken binnen de organisatie initiatieven in het algemeen en diensten in het bijzonder die aansluiten op de visie en strategie van de organisatie en de wensen en behoeften van de klant.  
 Resultaat: Beleid geïmplementeerd, zodanig dat de strategische doelen van de organisatie worden vertaald in doelen, worden vertaald in procedures en worden behaald voor de locaties.

Leiding geven(hoofdtaak van de functie)

 • Geeft direct leiding aan de pedagogisch medewerkers, leerlingen en stagiaires. Voert volgens interne procedure en rekening houdend met wetgeving, periodiek feedback- ,verzuim- en  ontwikkelgesprekken. Geeft vervolg aan de afgesproken acties. Geeft optimale werkbegeleiding en zorgt voor coaching o.a. in het kader van het realiseren van het gewenste pedagogisch klimaat voor kinderen maar ook in samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Draagt zorg voor de uitvoering van het personeel-, opleiding- en arbobeleid. Geeft het kader voor een wervingsprocedure aan de afdeling HRM en voert selectiegesprekken volgens interne procedure.
 • Zorgt voor de juiste bezetting (kwantitatief en kwalitatief); stelt de benodigde formatie en het benodigde kennisniveau vast. Stuurt hierop aan.  
 • Bewaakt het inwerken van nieuwe medewerkers op de aangewezen locaties volgens het inwerkprogramma door een medewerker.
 • Schept kaders voor een optimaal werkklimaat en voor een optimaal pedagogisch klimaat.
 Resultaat: Leiding gegeven zodanig dat medewerkers hun doelstellingen volgend uit de organisatiestrategie realiseren.

Bedrijfsprocessen faciliteren (hoofdtaak van de functie)

 • Bewaakt de budgetten van de locaties. Analyseert de periodieke financiële overzichten. Draagt zorg voor een verantwoorde besteding van de budgetten van de locaties. Draagt zorg voor de aanschaf en het op peil houden van speelmateriaal volgens procedure.
 • Bereidt de periodieke personeelsroosters voor in samenwerking met de afdeling centrale personeelsplanning. Draagt zorg voor een optimale inzet van medewerkers volgens de leidster kind ratio (LKR) en beheersen van de personeelskosten. Stuurt hier dagelijks op aan.
 • Ziet toe op de periodieke uitvoering van de RI&E. Bewaakt de uit te voerenacties of voert deze zelf uit.  
 • Ziet toe op de uitvoer van het werk binnen de locaties conform de HKZ normering, kwaliteitsbeleid, wettelijke regelgeving en GGD normeringen. Bewaakt de uitvoer hierop en stuurt hierop aan.  
 • Bedenkt commerciële acties om de locaties zichtbaar te laten zijn in de wijk. Legt deze voor aan het College van Bestuur en medewerker marketing, communicatie en PR en voert deze vervolgens uit.  
 • Stuurt aan op goed gebruik, beheer en schoonmaak van de locaties.
 • Begeleidt de periodieke GGD controles. Draagt zorg voor tijdige opvolging van acties.
 Resultaat: Bedrijfsprocessen van de aangewezen locaties gefaciliteerd zodanig dat de doelstellingen van de locaties gerealiseerd kunnen worden.  

 Interne communicatie

 • Voert periodiek werkoverleg met de directeur.
 • Neemt periodiek deel aan het management overleg.
 • Neemt op verzoek van de directeur deel aan het beleidsoverleg.
 • Neemt op verzoek van de directeur deel aan projectoverleg.
 • Leidt periodiek het overleg met de pedagogisch medewerker(s) van de aangewezen locaties.
 • Houdt contact met de afdeling klantcontact over wachtlijsten, bezettingen en kindplaatsen.
 • Houdt contact met de afdeling centrale personeelsplanning over de personeelsplanning.
 • Houdt contact met de afdeling P&O en financiële administratie over P&O en financiële vraagstukken.
 • Levert op verzoek input voor de periodieke nieuwsbrieven aan medewerkers en ouders.
 Resultaat: Deelgenomen aan interne overlegvormen, contact onderhouden en intern adviezen en informatiegegeven, teneinde zorg te dragen voor een optimale informatievoorziening top down en bottom up en te komen tot optimale besluitvorming.

Externe communicatie

 • Voert periodiek overleg met de oudercommissies van de aangewezen locaties.
 • Is aanspreekpunt voor ouders en overige externen voor de aangewezen locaties. Informeert ouders over ontwikkelingen van de organisatie en de opvang en over hun kind. Is aanspreekpunt in geval van klachten die de medewerker overstijgen. Draagt zorg voor een optimale afhandeling.
 • Onderhoudt contacten met directeuren en medewerkers van basisscholen, VVE en andere extern deskundigen, bedrijven, collega-instellingen en andere maatschappelijke instellingen aangaande kinderopvang.
 • Onderhoudt, in voorkomende gevallen, contacten met inspectie, brandweer en gemeente.
Resultaat: Externe contacten gelegd en onderhouden en informatie gegeven zodat de samenwerking met instellingen, ouders en gastouders optimaal verloopt, kennis wordt opgedaan over ontwikkelingen, de organisatie zichtbaar is en kansen worden benut.  

*Managers schrijven voor hun eigen locaties zelfstandig (pedagogisch) werkplannen en niet overkoepelende werkinstructies en procedures vanuit kader- en overleg afspraken.

Profiel

Kennis en ervaring

 • HBO werk- en denkniveau
 • Vaardig met automatisering; Outlook, Word, Excel en Konnect
 • Kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. kinderopvang
 • Pedagogische kennis
 • Kennis van de uitvoering van de RI&E
 • Inzicht in groepsdynamische processen
 • Aandacht functionaris Kindermishandeling
 • Pedagogisch coach

 Specifieke functiekenmerken

 • Klantgerichte instelling
 • Plan- en organisatievermogen
 • Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden
 • Managementvaardigheden
 • Coachende vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Motiverend en stimulerend
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
   

Video's

No items found.
Bekijk meer op Youtube

Actuele vacatures

Veelgestelde vragen

Hoe word ik manager kinderopvang?

Een manager kinderopvang heeft een HBO opleiding in de richting van Sociaal Pedagogisch Werk. Wanneer je nog (net niet) voldoet aan de opleidingseis is het mogelijk om je binnen Blosse verder te ontwikkelen en te scholen.  

Wat verdient een manager kinderopvang?

Als manager kinderopvang ontvang je een salaris conform de CAO Kinderopvang. De functie manager kinderopvang is ingeschaald in de schaal 10.

Wat doet een manager in de kinderopvang?

De manager kinderopvang ziet toe op de uitvoering van het beleid in het kindcentrum, stuurt hierop aan en werkt hier ook zelf aan mee. Lees meer.

Wat doet een manager in de kinderopvang?

De manager kinderopvang ziet toe op de uitvoering van het beleid in het kindcentrum, stuurt hierop aan en werkt hier ook zelf aan mee. Lees meer.

Welke opleiding heb je nodig voor locatiemanager kinderopvang?

Een manager kinderopvang heeft een HBO opleiding in de richting van Sociaal Pedagogisch Werk.

Deze maand uitgelicht:

De twinkeling van Marion Moerland

Laat je inspireren door de twinkeling bij Marion Moerland (56), werkzaam als pedagogisch medewerker op Campus Columbus in Heerhugowaard. “Juf, je ruikt zo lekker naar mijn oma!”

Lees meer
De twinkeling van Marion Moerland
De twinkeling van Saskia Nolten

Laat je inspireren door Saskia Nolten (30), werkzaam als pedagogisch medewerker op De Nieuwe Draai in Heerhugowaard. “Iedereen is Blosse, maar we zijn toch allemaal verschillend. We doen hetzelfde, maar op een andere manier”

Lees meer
De twinkeling van Saskia Nolten
De twinkeling van Yvonne Jonk

Laat je inspireren door de twinkeling van Yvonne Jong (61), pedagogisch medewerker op Campus Columbus in Heerhugowaard. “Ouders vertrouwen het kostbaarste bezit dat zij hebben aan jou toe. Dat vind ik zo iets bijzonders.”

Lees meer
De twinkeling van Yvonne Jonk
Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.